St.meld. nr. 12(2002-2003) Dyrehold og dyrevelferd. Tilråding fra Landbruksdepartementet av 13. desember 2002, godkjent i statsråd samme dag.

Punkt 6.1.6  Hold av farlige dyr og dyr som kan skape frykt
Hunder som har bitt mennesker kan med hjemmel i lov om farlige hunder kreves avlivet innen en måned etter episoden. I dag er det imidlertid liten mulighet for å iverksette tiltak rettet mot hunder som opptrer truende, men som ennå ikke har bitt. Viltlov og særlig bufelov gir i dag utstrakte fullmakter til å kunne avlive hunder på stedet, og det har vært kritisert at sauer og rådyr tilsynelatende har bedre rettsvern enn mennesker. Justisdepartementet arbeider med å revidere og samle regelverk som gjelder hunder i en egen hundelov, som ventes fremmet for Stortinget i 2003.

Bakgrunnen for en ny hundelov

Samordning og justering av lovene som omhandler hunder har vært diskutert lenge.

Justisdepartementet sendte ut et utkast til en ny lov på  høring, som i praksis var en samordning av de eksisterende lovene med en presisering av nødvergeretten.   Nødvergeretten har alltid vært mulig å bruke, men hadde ikke vært presisert i loven.

Etter å ha mottatt en rekke høringsuttalselser fulle av negativ kritikk, inviterte Justisminister Odd Einar Dørum en rekke organisasjoner til å komme med konstruktive forslag til å få bukt med uønsket/problematisk hundehold.

Alle de innkomne forslagene er oppsummert av Justisdepartementet i en link nederst på denne siden.

Justisdepartementet tar sikte på å legge frem ot. prp. om lov om hundehold slik at Stortinget har mulighet for å behandle lovforslaget innen   vårsesjonens slutt i 2003.

Ny hundelov forsinket
– Utkastet til ny hundelov blir trolig ikke oversendt Stortinget før over nyttår og ikke i høst som tidligere antatt. Lovrådgiver Atle Torvund i Justisdepartementet sier dette til Bergens Tidende. Regjeringen
Bergens Tidende – 21.08.2002 07:01


Grethe Fossli (A): Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til landbruksministeren:
« I TV2s nyhetssending 7. november 2001 fremkom det ifølge svensk politi at det eksporteres pitbullterriere fra Norge til Sverige. Disse brukes i ulovlige hundekamper. Det fremkom også at slike hundekamper antagelig også forekommer i Norge.

Hvilke tiltak kan settes for både å stoppe den ulovlige avlen av pitbullterriere og det forferdelige dyreplageri? »

Webmaster: Tormod Tørstad, ttoersta@online.no .  Sist oppdatert 17.01.2003
Det er tillatt å gjengi fra denne siden når kilden www.hundebitt.no gjengis.